Jesteś tutaj

Neokantyzm w Polsce

Spis treści:

Informacje o projekcie

Partner

Konferencje

Abstrakty po polsku

Abstracts in Deutsch

Zdjęcia / Fotos

Wyniki badań

 

 

 

 

 

CEL BADAŃ

Celem projektu Neokantyzm w Polsce - realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (Nr 0135/NPRH2/H12/81/2012) - jest rzucenie nowego światła na wczesną fazę rozwoju współczesnej myśli filozoficznej w Polsce. Przedmiotem badań ma być wzajemne powiązanie zachodzące pomiędzy niezwykle wpływowym na początku dwudziestego wieku nurtem filozoficznym jakim był neokantyzm a polską myślą filozoficzną. Stąd wynika, że uwzględnione muszą być następujące dwa aspekty problemu: z jednej strony chodzi o przedstawienie wpływu myśli neokantowskiej na kształt życia filozoficznego w ówczesnej Polsce, z drugie strony zadaniem stawianym przed projektem jest ukazanie europejskiego dziedzictwa kulturowego i filozoficznego terenów włączonych po drugiej wojnie światowej do Polski.

ORGANIZACJA BADAŃ

Projektowane badania stanowią zespołowe przedsięwzięcie badawcze realizowane we współpracy międzyśrodowiskowej i międzydyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych. Badania podzielone są na dwa moduły: pierwszy moduł obejmuje filozofów działających w Polsce, drugi - myślicieli biograficznie związanych z obecnym terytorium Polski. Każdy z modułów zawierać będzie opracowania szczegółowych zagadnień dotyczących tych dwóch grup filozofów. Opracowania w zakresie pierwszego modułu mają ukazać biograficzne oraz doksograficzne związki danego filozofa z myślą neokantowską. W obrębie drugiego modułu znajdą się natomiast opracowania, których celem jest przede wszystkim wyczerpujące omówienie biograficznych powiązań omawianego filozofa ze współczesnym obszarem Polski.

PARTNER

Zagranicznym partnerem Uniwersytetu Śląskiego w badaniach nad neokantyzmem w Polsce jest utworzone przy Instytucie Filozofii (RWTH) w Aachen Archiwum Richarda Hönigswalda kierowane przez prof. dr Stefana Nachtsheima. W tym kontekście warto nadmienić, że Hönigswald był jednym z wybitnych wrocławskich neokantystów a jego studentką z tego okresu była Edith Stein. Wkład Archiwum do realizacji projektu polega przede wszystkim na udostępnieniu własnych zasobów źródłowych do badań, własnych opracowaniach oraz pomocy przy redakcji wszystkich opracowań w języku niemieckim, które znajdą się w pracy zbiorowej.

KONFERENCJE NAUKOWE

W ramach projektu zostały zorganizowane dwie konferencje dla uczestników projektu:

WYNIKI BADAŃ

Wyniki badań zostały przedstawione w monografii zbiorowej pt. Neukantianismus in Polen wydanej w renomowanym wydawnictwie Königshausen & Neumann w ramach uznanej serii naukowej Studien und Materialien zum Neukantianismus (tom 36) redagowanej przez takie autorytety w badaniach nad neokantyzmem jak prof. dr hab. Helmut Holzhey czy prof. dr hab. Ernst Wolfgang Orth.

SYLABUS

W ramach projektu opracowany został sylabus wykładu monograficznego do realizacji w ramach własnych zajęć dydaktycznych i do publikacji w charakterze propozycji dla innych uczelni.